سه‌شنبه 8 فروردين 1402
گزارش تصويري

داوری نهایی بخش بین المللیداوری نهایی بخش بین المللی
1392/11/30

داوری نهایی بخش ملیداوری نهایی بخش ملی
1392/11/29

افتتاحیه نمایشگاه بخش اساتیدافتتاحیه نمایشگاه بخش اساتید
1392/11/21

فضای نمایشگاهی بخش اساتیدفضای نمایشگاهی بخش اساتید
1392/11/21

افتتاحیه ششمین جشنواره تجسمی فجرافتتاحیه ششمین جشنواره تجسمی فجر
1392/11/14

فضای نمایشگاهی ششمین جشنواره تجسمی فجرفضای نمایشگاهی ششمین جشنواره تجسمی فجر
1392/11/14

افتتاحیه ششمین جشنواره تجسمی فجر 2افتتاحیه ششمین جشنواره تجسمی فجر 2
1392/11/14

انتخاب نهایی آثار بخش مجسمه سازیانتخاب نهایی آثار بخش مجسمه سازی
1392/11/02

انتخاب نهایی آثار بخش سرامیک هنریانتخاب نهایی آثار بخش سرامیک هنری
1392/11/01

انتخاب نهایی آثار نگارگریانتخاب نهایی آثار نگارگری
1392/10/30

انتخاب نهایی آثار خوشنویسیانتخاب نهایی آثار خوشنویسی
1392/10/29

انتخاب نهایی آثار نقاشیانتخاب نهایی آثار نقاشی
1392/10/28

جلسه دبیران فجر با مدیرکل هنرهای تجسمیجلسه دبیران فجر با مدیرکل هنرهای تجسمی
1392/10/25

انتخاب نهایی آثار عکاسیانتخاب نهایی آثار عکاسی
1392/10/24

تحویل آثار هنرمندانتحویل آثار هنرمندان
1392/10/24

داوری نهایی رشته کاریکاتورداوری نهایی رشته کاریکاتور
1392/10/23

داوری نهایی رشته گرافیکداوری نهایی رشته گرافیک
1392/10/22

داوری نهایی رشته تصویرسازیداوری نهایی رشته تصویرسازی
1392/10/21

انتخاب اولیه آثار رشته نگارگریانتخاب اولیه آثار رشته نگارگری
1392/10/17

انتخاب اولیه آثار رشته خوشنویسیانتخاب اولیه آثار رشته خوشنویسی
1392/10/16

انتخاب اولیه آثار رشته نقاشیانتخاب اولیه آثار رشته نقاشی
1392/10/15

انتخاب اولیه آثار رشته مجسمه سازیانتخاب اولیه آثار رشته مجسمه سازی
1392/10/14

انتخاب اولیه آثار رشته سرامیک هنریانتخاب اولیه آثار رشته سرامیک هنری
1392/10/14

جلسه شورای دبیرانجلسه شورای دبیران
1392/09/03

جلسه شورای دبیرانجلسه شورای دبیران
1392/05/23