شنبه 12 اسفند 1402
برگزیدگان جشنواره ششم

بخش تصویرسازی


رتبه اول

 
  رتبه دوم          رتبه سوم


تقدیری: حسن موسوی، زهرا کشمیری، فاطمه حق نژاد، آمری فیدلر، مارگارنیا دیانا اسپلینو

..................................................................................................................................

بخش پوستر


رتبه اول

 
  رتبه دوم          رتبه سوم

..................................................................................................................................

بخش خوشنویسی

گرایش نستعلیق


رتبه اول

 
  رتبه دوم          رتبه سوم

 گرایش شکسته نستعلیق


رتبه اول

 
  رتبه دوم          رتبه سوم

 گرایش نسخ و ثلث


رتبه اول

 
  رتبه دوم          رتبه سوم

..................................................................................................................................

بخش سرامیک هنری


رتبه اول

 
  رتبه دوم          رتبه سوم

تقدیری: سید یونس خان بیگی گلام بحری ، محسن دیودل
..................................................................................................................................


بخش عکاسی


رتبه اول

 
  رتبه دوم          رتبه سوم

..................................................................................................................................

بخش کاریکاتور

 گرایش چهره


رتبه اول

 
  رتبه دوم          رتبه سوم

گرایش کارتون


رتبه اول

 
  رتبه دوم          رتبه سوم

..................................................................................................................................

بخش مجسمه سازی


رتبه اول

 
  رتبه دوم          رتبه سوم


تقدیری: مرضيه محجوبيان ، سپیده شادبخت ، پیمان بخشی
..................................................................................................................................


بخش نقاشی


رتبه اول

 
  رتبه دوم          رتبه سوم

تقدیری:
فرشید داودی ، امیرمهدی(هانی) انصاری، شهباز سلمانی
..................................................................................................................................

بخش نگارگری

گرایش تذهیب


رتبه اول

 
  رتبه دوم          رتبه سوم


تقدیری: مهدی ایرانی ، سید مجید قاسمی 

گرایش گل و مرغ


رتبه اول

 
  رتبه دوم          رتبه سوم


تقدیری: سعید فصیح ، زهرا مژدکانلو ، نرگس عزیزی آق قلعه

گرایش نقاشی ایرانی


رتبه اول

 
  رتبه دوم          رتبه سوم


تقدیری: سعید فصیح ، سعید عباسی ، اسدالله فقیهی بادجانی

..................................................................................................................................

بخش فیلم